#CrossFitHeerlen

algemene voorwaarden

CrossFit Heerlen

Laatste wijziging 27 oktober 2023, ingangsdatum 1 november 2023

Artikel 1: Duur en beëindiging lidmaatschap

Jouw lidmaatschap is strikt persoonlijk, je kunt het dus niet aan een ander overdragen. Gedurende de eerste drie maanden is jouw lidmaatschap niet opzegbaar. Daarna geldt het voor onbepaalde tijd en loopt tot wederopzegging. De opzegtermijn bedraagt één kalendermaand, ingaande per de eerste van de maand volgende op de dag van de opzegging. Opzeggen kan alleen schriftelijk (ook per e-mail). Gedurende de looptijd van jouw lidmaatschap blijf je verplicht het lidmaatschapsgeld aan CrossFit Heerlen te betalen, ook wanneer je geen gebruik maakt van de faciliteiten.

Artikel 2: Onderbreking lidmaatschap

Op medische indicatie kan een lidmaatschap tijdelijk worden gepauzeerd, mits je een brief van de huisarts, medisch specialist of behandelend fysiotherapeut overlegt. Bij zwangerschap kun je jouw lidmaatschap met een periode van maximaal 4 maanden pauzeren. Voor het pauzeren van je lidmaatschap dien je zelf contact met ons op te nemen.

Artikel 3: Tarieven en betalingen

Jouw lidmaatschapsgeld wordt per automatische incasso maandelijks vooruit betaald. Wanneer inschrijving niet per de eerste van de maand geschiedt, betaal je het resterende lidmaatschapsgeld van die maand achteraf bij de incasso van de volgende maand. 

Indien betaling uitblijft, is CrossFit Heerlen gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen. CrossFit Heerlen is gerechtigd de lidmaatschapsprijzen te verhogen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan acties of speciale aanbiedingen.

Artikel 4: Eigendommen

Mocht je onverhoopt kleding of andere eigendommen achterlaten in de box, zullen deze in de ‘lost and found doos’ worden opgeborgen. Eén keer per drie maanden zullen wij deze legen en word je nog gedurende 7 dagen in de gelegenheid gesteld je eigendommen op te halen. Indien dit niet tijdig gebeurt, zullen ze ter beschikking worden gesteld aan de overige leden en/of een goed doel.

Artikel 5: Veiligheid en aansprakelijkheid

CrossFit Heerlen is niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van kleding en andere eigendommen. CrossFit Heerlen besteedt alle zorg en aandacht aan veiligheid en verantwoord bewegen. Desondanks geschiedt het gebruik van de faciliteiten binnen CrossFit Heerlen geheel op eigen risico. CrossFit Heerlen wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige andere schade veroorzakende gebeurtenissen.

Artikel 6: Lessen en openingstijden

De abonnementsvormen van CrossFit Heerlen zijn gebaseerd op een wekelijkse cyclus. Indien er afwezigheid is door welke omstandigheid dan ook is het niet mogelijk om de lessen mee te nemen naar de daarop volgende weken en bestaat geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook. CrossFit Heerlen behoudt zich het recht voor om openingstijden te wijzigen. De lessen van CrossFit Heerlen zullen in vakantieperiodes en op officiële en erkende feestdagen zonder recht op restitutie of compensatie volgens een aangepast rooster verlopen, of CrossFit Heerlen zal gesloten zijn. Het aangepaste vakantierooster zal bekend worden gemaakt via het rooster. CrossFit Heerlen behoudt zich het recht geplande lessen uit te stellen of af te lassen in verband met een naar het oordeel van CrossFit Heerlen te gering aantal deelnemers, vakantie, ziekteverzuim van de trainer/coach, e vorm van overmacht of andere door CrossFit Heerlen te bepalen omstandigheden zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook. Bij langdurige afwezigheid van een trainer/coach van CrossFit Heerlen zal CrossFit Heerlen geheel onverplicht zo spoedig mogelijk proberen zorg te dragen voor een normale voortgang van de lessen.

Artikel 7: Huisregels CrossFit Heerlen

Onze huisregels zijn van belang om de sfeer in onze box en het gemeenschapsgevoel te beschermen. De huisregels maken deel uit van wat CrossFit Heerlen anders maakt en dienen door eenieder gerespecteerd en nageleefd te worden in de box.

Artikel 8: Sanctie op niet-naleving van deze algemene voorwaarden en de huisregels

Iedere cliënt dient zich aan de huisregels en algemene voorwaarden te houden. CrossFit Heerlen heeft het recht, bij schending van de huisregels of ander onaanvaardbaar gedrag, het lidmaatschap te beëindigen zonder recht op restitutie van het lidmaatschapsgeld.

Artikel 9: Overige bepalingen

Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van CrossFit Heerlen beoordeeld en beslist. CrossFit Heerlen behoudt zich het recht om de huisregels en algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.